POLECENIE nr 16_2020 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

25.03.2020, 09:28
POLECENIE Nr 16/2020WOJEWODYMAŁOPOLSKIEGO

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnejCOVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2,zmieniam polecenie Wojewody Małopolskiego nr 2/2020 z dnia 11 marca 2020 r. znak sprawy: WN-II.0121.2.2020 w ten sposób, że: polecam wszystkim wójtom, burmistrzom, prezydentom gmin i miast oraz starostom powiatów z obszaru województwa małopolskiego zawieszenie działalności ,na terenie województwa małopolskiego, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania w:

a)placówkach wsparcia dziennego;
b)centrach integracji społecznej;
c)klubach integracji społecznej;
d)dziennych domach i klubach seniora;
e)środowiskowych domach samopomocy;
f)warsztatach terapii zajęciowej.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniemCOVID-19. Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra. Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, w uwzględnieniu stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, obowiązującego do odwołania, wydanie niniejszego polecenia jest celowe i konieczne.

Galeria zdjęć

w górę
Wszelkie prawa zastrzeżone © ŚDS Żegocina | 2004-2020