ZGODNIE Z POLECENIEM WOJEWODY MAŁOPOLSKIEO Z DNIA 09.04.2020r.

10.04.2020, 16:17
POLECENIE Nr 36/2020
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
Działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zmieniam polecenie Wojewody Małopolskiego nr 2/2020 z dnia 11 marca 2020 r. znak sprawy: WN-II.0121.2.2020, zmienione poleceniem Wojewody Małopolskiego nr 16/2020 z 24 marca 2020 roku, znak sprawy: WN-II.0121.7.2020, w ten sposób, że:

polecam wszystkim wójtom, burmistrzom, prezydentom gmin i miast oraz starostom powiatów z obszaru województwa małopolskiego czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa małopolskiego,
w terminie od dnia 12 marca do dnia 24 kwietnia 2020 r. w:
a) placówkach wsparcia dziennego;
b) centrach integracji społecznej;
c) klubach integracji społecznej,
d) dziennych domach i klubach seniora;
e) środowiskowych domach samopomocy;
f) warsztatach terapii zajęciowej.

z zastrzeżeniem, że na wniosek podmiotów o których mowa pod lit. b) i c) polecenia, kierowany do Wojewody Małopolskiego, po uzyskaniu jego zgody, możliwe jest kontynuowanie zajęć w związku z ich znaczeniem dla przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii, pod warunkiem zapewnienia organizacji działalności usługowej lub wytwórczej, która zapewni bezpieczne warunki pracy i uczestnictwa, a w szczególności na zasadach określonych w aktach prawnych wydanych w związku z wprowadzeniem stanu epidemii oraz wykonywana działalność ma znaczenie dla minimalizowania negatywnych skutków epidemii.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu, a zastrzeżenie określone jego sentencją obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2020 r. Uzasadnienie Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące 2 wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
Jednocześnie zgodnie z informacją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2020 r. kierowaną do podmiotów zatrudnienia socjalnego, możliwe jest wnioskowanie do wojewodów o niezawieszanie zajęć centrów i klubów integracji społecznej w związku z prowadzeniem działalności istotnej dla ograniczenia negatywnych skutków epidemii. Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra.

Galeria zdjęć

w górę
Wszelkie prawa zastrzeżone © ŚDS Żegocina | 2004-2020