POLECENIE Z DNIA 23.04.2020r.

24.04.2020, 09:22
DECYZJA Nr 1/2020 (POLECENIE NR 49/2020) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Działając na podstawie art. 11 ust. 1, ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.), w brzmieniu art.11 ust.1, ust.4 określonym w art.73 pkt 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz.695), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w związku z dotychczasowym poleceniem Wojewody Małopolskiego Nr 2/2020 z dnia 11 marca 2020 r. znak: WN-II.0121.2.2020, zmienionym poleceniami Wojewody Małopolskiego Nr 16/2020 z dnia 24 marca 2020 r. (WN-II.0121.7.2020) oraz Nr 36/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. (WN-IV.0121.18.2020), polecam;

 
wszystkim wójtom, burmistrzom, prezydentom gmin i miast oraz starostom
powiatów z obszaru województwa małopolskiego

czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa małopolskiego, w terminie od dnia 25 kwietnia do dnia 10 maja 2020 r. w:
a) placówkach wsparcia dziennego;
b) dziennych domach i klubach seniora w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+;
c) środowiskowych domach samopomocy;
d) warsztatach terapii zajęciowej,

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Uzasadnienie

           Zgodnie z art. 11 ust.1, ust.4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą przywołaną w podstawie prawnej niniejszego polecenia, wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie, państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra (ust.1). Polecenia, o których mowa w ust.1-3, są wydawane w 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 210 * fax 12 39 21 510, ePUAP: /ag9300lhke/skrytka Zachęcamy do kierowania korespondencji za pośrednictwem platformy ePUAP, więcej informacji na stronie internetowej http:// www.malopolska.uw.gov.pl związku z przeciwdziałaniem COVID-19, w drodze decyzji administracyjnej i podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia (ust.4).

          Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, w uwzględnieniu stanu epidemii obowiązującego do odwołania w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a także w związku z tym, że polecenie Wojewody Małopolskiego Nr 2/2020 z dnia 11 marca 2020 r. znak: WNII.0121.2.2020, zmienione poleceniami Wojewody Małopolskiego Nr 16/2020 z dnia 24 marca 2020 r. (WN-II.0121.7.2020) oraz Nr 36/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. (WN-IV.0121.18.2020) obowiązuje do dnia 24 kwietnia 2020 r. wydanie niniejszego polecenia jest celowe i konieczne.

          Pouczenie Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.                                                                                                                                                              Wojewoda Małopolski
                                                                                                                                                                        Piotr Ćwik

Galeria zdjęć

w górę
Wszelkie prawa zastrzeżone © ŚDS Żegocina | 2004-2020