AKTUALIZACJA POLECENIA WOJEWODY

08.05.2020, 12:32
DECYZJA Nr 2/2020
(POLECENIE NR 52/2020) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

           Działając na podstawie art. 11 ust. 1, ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2,

w związku z dotychczasowym poleceniem Wojewody Małopolskiego Nr 2/2020 z dnia 11 marca 2020 r. znak: WN-II.0121.2.2020, zmienionym poleceniami Wojewody Małopolskiego Nr 16/2020 z dnia 24 marca 2020 r. (WN-II.0121.7.2020), Nr 36/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. (WN-IV.0121.18.2020), oraz poleceniem Wojewody Małopolskiego Nr 49/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. - decyzją Nr 1/2020 (WNIV. 0121.24.2020) polecam;

wszystkim wójtom, burmistrzom, prezydentom gmin i miast oraz starostom powiatów z obszaru województwa małopolskiego

czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa małopolskiego, w terminie od dnia 11 maja do dnia 24 maja 2020 r. w:
a) placówkach wsparcia dziennego;
b) dziennych domach i klubach seniora w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+;
c) środowiskowych domach samopomocy;
d) warsztatach terapii zajęciowej,

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Uzasadnienie

          Zgodnie z art. 11 ust.1, ust.4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie, państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra (ust.1). Polecenia, o których mowa w ust.1-3, są wydawane w związku z przeciwdziałaniem COVID2 19, w drodze decyzji administracyjnej i podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia (ust.4).
          Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, w uwzględnieniu stanu epidemii obowiązującego do odwołania w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a także w związku z tym, że z mocy polecenia Wojewody Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. nr 49/2020 (decyzji nr 1/2020) działalność w określonych w nim jednostkach została zawieszona w okresie od dnia 25 kwietnia do dnia 10 maja 2020 r., wydanie niniejszego polecenia jest celowe i konieczne.

Pouczenie

          Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

                                                                                                                                                                                                Wojewoda Małopolski
                                                                                                                                                                                                         Piotr Ćwik

Galeria zdjęć

w górę
Wszelkie prawa zastrzeżone © ŚDS Żegocina | 2004-2020