POLECENIE WOJEWODY Z DNIA 22 LIPCA 2020r.

22.07.2020, 15:30
CZASOWE ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI ŚDS W ŻEGOCINIE OD DNIA 23 LIPCA DO 2 SIERPNIA 2020R.

Kraków, 22 lipca 2020 r. Znak sprawy:WN-IV.0121.38.2020DECYZJA Nr 31/2020

(POLECENIE NR 95/2020)WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO


Działając na podstawie art. 11 ust. 1, ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,innych chorób zakaźny chora z wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19wywołanej wirusem SARS-CoV-2,polecam: Starostom Powiatów bocheńskiego i wadowickiego,Burmistrzom oraz Wójtom Miast i Gmin z obszarów powiatów: bocheńskiego i wadowickiego czasowe zawieszenie działalności,na terenie wskazanych powiatów województwa małopolskiego, w terminie od dnia 23 lipca 2020 roku do dnia 2 sierpnia 2020 roku w:
a)placówkach wsparcia dziennego,
b)dziennych domach i klubach seniora w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+ oraz w innych placówkach dla osób starszych, c)środowiskowych domach samopomocy,d)warsztatach terapii zajęciowej.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu. Uzasadnienie Zgodnie z art. 11 ust. 1, ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie, państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra (ust. 1). Polecenia,o których mowa w ust.1-3, są wydawane w związku z przeciwdziałaniemCOVID-19, w drodze decyzji administracyjnej i podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia (ust. 4). Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny rekomenduje czasowe zawieszenie działalności w placówkach wsparcia dziennego, dziennych domach i klubach seniora w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+ oraz w innych 2placówkach dla osób starszych, środowiskowych domach samopomocy oraz warsztatach terapii zajęciowej z terenu powiatu bocheńskiego i wadowickiego. Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, w uwzględnieniu stanu epidemii obowiązującego do odwołania w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności aktualnej sytuacji epidemicznej na terenie ww. powiatów, wydanie niniejszego polecenia jest celowe i konieczne. Pouczenie Niniejsze polecenie (decyzja) podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą doręczenia.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.W trakcie biegu terminu do wniesieniaodwołaniaStrona możezrzec sięprawa downiesienia odwołaniawobec organu, który wydałdecyzję.Z dniem doręczeniaWojewodzie Małopolskiemuoświadczeniao zrzeczeniusię prawa do wniesienia odwołaniadecyzja staje sięostateczna i prawomocna.WojewodaMałopolskiPiotr Ćwik[podpis elektroniczny] Otrzymują:1)Starosta PowiatuBocheńskiego2)Starosta Powiatu Wadowickiego3)Burmistrz Miasta Bochnia4)Burmistrz Nowego Wiśnicza5)Burmistrz Wadowic6)Burmistrz Andrychowa7)Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej8)Wójt Gminy Bochnia9)Wójt Gminy Drwinia10)Wójt Gminy Lipnica Murowana11)Wójt Gminy Łapanów12)Wójt Gminy Rzezawa13)Wójt Gminy Trzciana14)Wójt Gminy Żegocina15)Wójt Gminy Brzeźnica16)Wójt Gminy Lanckorona17)Wójt Gminy Mucharz18)Wójt Gminy Spytkowice19)Wójt Gminy Stryszów20)Wójt Gminy Tomice21)Wójt Gminy Wieprz22)a/a
w górę
Wszelkie prawa zastrzeżone © ŚDS Żegocina | 2004-2020